Kontaktujte nás

+420 734 334 580

Sečtěte a zaokrouhlete (3.9 + 16.5) *

Nacházíte se zde: Úvod Vše o nákupu Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO internetový obchod „KOTOUCKYDOPOKLADNY.CZ“
Všeobecné obchodní podmínky
(dále jen „obchodní podmínky“)

Vydané společností:

KAROPO s.r.o.
Vítězství 96
Děčín XXXII-Křešice 405 02
IČO: 27 30 87 40
DIČ: CZ 27 30 87 40
zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Ústí nad Labem oddíl C , vložka č.j.23675
(dále jen „obchodní společnost“)

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu www.kotouckydopokladny.cz

1. Základní USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Karopo s.r.o.(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou jako spotřebitel (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese kotouckydopokladny.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím internetového obchodu kotouckydopokladny.cz (dále jen „internetový obchod“).

1.2. Na osoby, které mají v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího jako právnické osoby či osoby, jež jednají při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Podnikatel“) se obchodní podmínky nevztahují ve smyslu vztahu mezi prodávajícím a spotřebitelem.

1.3. Pokud je kupujícím podnikatel, odpovídá plně za správnost dodacích a fakturačních údajů. Tyto údaje musí být totožné s údaji uvedenými v obchodním či živnostenském rejstříku.

1.4. Ustanovení, která nejsou nebo se liší od obchodních podmínek lze sjednat v kupní smlouvě. Tato ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Těmito změnami nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Po provedení registrace kupujícího na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může objednávat zboží též bez registrace přímo z internetového obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Uživatelský účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. K uživatelskému účtu se mohou vztahovat určité výhody nebo bonusy.

2.4. Kupujícímu není umožněno poskytovat využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá po dobu 6 měsíců, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek)
zejména porušení bodu2.4.

2.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob popř. zásahem vyšší moci.  Kupující toto akceptuje.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškeré nabízené zboží umístěné v internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží bez zákonem stanoveného DPH a zároveň zákonem stanoveného DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Internetový obchod dále informuje o balení a dodání zboží a jejich ceně. Informace o ceně spojené s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v internetovém obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu),
 • 3.4.2. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a způsobu úhrady kupní ceny zboží
 • 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • 3.4.3. informace o kontaktech kupujícího (fakturační adresa, adresa dodání, e-mail adresa, tel kontakt)

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost kontrolovat a popř. měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do formuláře. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ odeslat“. Údaje zadané v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odesláním objednávky je považován za úkon kupujícího, který nezpochybnitelným způsobem identifikuje:

 • 3.6.1. objednávané zboží
 • 3.6.2. kupní cenu 
 • 3.6.3. osobu kupujícího 
 • 3.6.4. způsob dodání zboží 
 • 3.6.5. způsob úhrady kupní ceny

 

a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami souhlasí.

3.7. Objednávku lze učinit i písemnou, e-mailovou nebo telefonickou formou. Po přijetí objednávky prodávající stejnou formou dopoví, zda kupní smlouvu uzavírá či nikoliv a případně sdělí důvod nepřijetí/ odmítnutí.

3.8. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty (e-mail) kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

3.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.10. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost čtrnáct dnů, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

3.11. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (odsouhlasením), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.12. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího, popř. oznámí telefonicky pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až odsouhlasením kupujícího prostřednictvím elektronické pošty popř. jinou dohodou (telefonicky, písemně).

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.14. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout/nepřijmout objednávku a to:

 • 3.14.1. uvedené údaje o kupujícím nebo místě dodání jsou zavádějící, chybné nebo neúplné.
 • 3.14.2. porušením povinností kupujícího vůči prodávajícímu, ke kterým došlo kdykoli v minulosti např. nepřebráním nebo neuhrazením objednaného zboží.
 • 3.14.3.zveřejněné ceny v internetovém obchodu popř. webové stránce byly uvedeny nesprávně a to z jakéhokoliv důvodu.

V případě uplatnění bodu 3.14. těchto obchodních podmínek bude tato informace sdělena kupujícímu buď na e-mail, telefonicky, písemně popř. osobně bez zbytečného odkladu. Není povinností prodávajícího sdělovat kupujícímu důvody.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY A CENA ZBOŽÍ

4.1. Cenu zboží a cenu za dodání zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 4.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • 4.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.2700564615/2010 ,
  vedený u společnosti FIO BANKA Děčín(dále jen „účet prodávajícího“);

 

4.2. Způsob úhrady bezhotovostním převodem na účet prodávajícího dle bodu 4.1.3. umožní prodávající kupujícímu jen po vzájemné dohodě. Na tuto úhradu nevzniká nárok automaticky.

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy popř. dle dohody.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Pokud budou poskytnuty slevy z ceny zboží prodávajícím, kupující je nemůže vzájemně kombinovat.

4.8. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
V případě úhrady zálohovou fakturou vystaví prodávající Daňový doklad – fakturu kupujícímu po připsání úhrady ceny zboží na účet uvedený v bodu 4.1.3. výše a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • 5.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • 5.1.2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. 

5.3.Ustanovení bodu 5.2. se nevztahuje na osoby, které nejsou dle OZ spotřebitelem.

5.4.Odstoupení od kupní smlouvy, musí být písemnou formou doporučeného dopisu do termínu uvedeném v 
bodu 5.2., není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak odeslaného na adresu prodávajícího.

5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající cenu zboží přijatou od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od prokazatelného vrácení zboží kupujícím prodávajícímu a to na bankovní účet, který kupující uvede v doporučeném dopisu o odstoupení od kupní smlouvy. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím nevzniká prodávajícímu povinnost vrátit přijatou cenu zboží kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

 5.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny zboží.

5.8. Prodávající je oprávněn do doby převzetí zboží kupujícím kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V případě hrazení ceny zboží zálohou vrátí prodávající kupujícímu cenu zboží bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.9. V případě, že byl společně s objednaným zbožím poskytnut dárek nebo jiný bonus je uzavřena darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím s rozvazovací podmínkou: „dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím“, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit  poskytnutý dárek.

6. DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Prodávající dodá podle kupní smlouvy zboží na místo určené kupujícím v objednávce. Kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.2. Pokud dojde z důvodů na straně kupujícího k nutnosti doručovat zboží opakovaně nebo k doručení jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít a neprodleně o této skutečnosti informovat prodávajícího.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 7.2.3. zboží vyhovuje právním předpisům ČR.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.4. Běžnou korespondenci může prodávající s kupujícím provádět prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Stane-li se některé ustanovení obchodních podmínek neúčinným popř. neplatným, nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Nahoru